Péter László

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés: 2006. nov. 1.

A kolozsvári BBTE diákjainak médiafogyasztási mintái. Társszerző Pásztor Gyöngyi, Médiakutató, 2002/4. Tél p. 53-64., ISSN 1586-8389.


Pásztor Gyöngyi - Péter László

Pásztor Gyöngyi - Péter László

A kolozsvári BBTE magyar diákjainak médiafogyasztási szokásai

A tanulmány a következő kérdések köré épül fel: milyen forrásokból és milyen gyakorisággal tájékozódnak a közéleti eseményekről a diákok? Hogyan modellezhető médiafogyasztásuk motivációs és szelekciós rendszere? A szerzők ezekre a kérdésekre a kolozsvári "Babeş-Bolyai" Tudományegyetemen tanuló magyar nemzetiségű diákok médiafogyasztási szokásainak vizsgálatával keresik a választ. Korábban hasonló jellegű és témájú empirikus vizsgálat Erdélyben és Kolozsváron nem készült.

1. A romániai médiakínálat általános jellemzése

Románia az 1989-es váltás nyomán viszonylag gyorsan bekapcsolódott a globális kommunikációs rendszerbe. A sajtó- és szólásszabadság körülményei között az írott média vette át a leghamarabb az informálás szerepét, [1] majd helyi kereskedelmi rádiók tucatjai jelentek meg és kezdték el műsoraik szórását, [2] megszüntetve a román közszolgálati rádióállomás, a Román Rádió monopóliumát. Az 1995-től működő országos hálózattal rendelkező kereskedelmi tévéállomások és a helyi tévécsatornák a közszolgálati RTV1 konkurensei lettek. A kábeltévé-társaságok által közvetített nyugati tévéállomások megjelenése lehetővé tette a romániai közönség számára a globális világfaluba való virtuális bekapcsolódást.

Romániában 4,95 millió tévékészülék van használatban. A kábeltévé-szolgáltatás az egyik legkiterjedtebb Európában, az összes háztartások 40 százalékában van kábeltévé-csatlakozás: három országos közszolgálati (RTV1, RTV2, és a România Cultural TV), hat kereskedelmi (ProTv, Antena1, Prima, Tele7ABC, Acasă, illetve legújabb a Fox által működtetett B1), két hírtelevízió (Realitatea TV és az OTV) és két zenés csatorna (Atomic, MCM România) működik, ezeket Románia területén bárhol vételezni lehet egyszerű kábeltévé csatlakozással [3] . 1997-től van jelen az HBO. Ezek mellett átlagosan további 35 külföldi műholdas adás fogható. Ezeket a helyi zártláncú tévéállomások egészítik ki. [4] A kábeltévé-társaságok többnyire amerikai érdekeltségűek (Astral Telecom, UPC). Több, mint 240 helyi vételkörzetű URH rádióállomás (legnagyobb hálózatok a Contact, UniPlus, MixFM, ProFM), hét országos URH (legnépszerűbbek a România Actualităţi és az Europa FM), valamint öt országos középhullámú rádió működik. Az internet-szolgáltatók 1996 óta biztosítják a világhálóhoz való hozzáférést, ma több mint 500 internet-szolgáltató működik az országban (www.factsdata.net/romania).

A romániai médiapiac folyamatosan bővül, szerkezete és működési logikája gyökeresen eltér az 1989 előtti helyzettől. A rendszerváltást megelőzően - a térség többi országához hasonlóan - nem beszélhettünk szabad médiapiacról. A többi volt szocialista országtól eltérően Romániában a központi politikai hatalom teljesen az ellenőrzése alá vonta a tömegkommunikációt, szigorú cenzúrát tartott fenn és saját - személyes és a személyi kultuszt szolgáló - céljaira használta fel. A totalitárius rendszerben a tömegkommunikáció a hatalom számára a propaganda és a homogenizáció legfőbb eszköze volt (Kligman 1998). Az egyetlen, országos vételkörzetben sugárzó közszolgálati tévécsatorna naponta két órát közvetített, csupán két országos rádióállomás működött, a külföldi médiaforrások hallgatósága ellen retorziókat alkalmaztak (vö. Marino 1996; Pavel 1998). Ugyanakkor az állampolgárok számára a "kétórás indoktrinációt" [5] jelentő televízió testesítette meg a hatalom elnyomó gépezetét, az orwelli "Nagy Testvért".

 Az 1989-es váltás következményeként a tömegkommunikációs eszközök a nehezen kivívott szabadság legfőbb védelmezőivé és szimbólumaivá váltak - a forradalom tétjét is a televízió elfoglalása és megvédése jelentette. A média felszabadulása következtében a szabad - nem cenzúrázott - médiaüzenetek a szabad társadalmi viszonyok reprezentációiként funkcionáltak: a médiaüzenetek vétele egyben a szabad állapotokat is jelentette, amit folyamatosan a tévén és rádión keresztül is meg kellett élni és tapasztalni; elterjedt nézet szerint a rendszerváltásban ez lenne az "egyedüli megszerzett jó" (Mungiu-Pippidi 2002). Ezzel a (szabad) médiafogyasztás ugyanakkor egyfajta "állampolgári kötelesség" lett.  A média - főleg a televízió - népszerű, tömegeket mozgató nyereményjátékok, sorsolások révén egy sajátos román médiarendszert eredményezett, amivel együtt jár az úgynevezett "boldog tévénéző állapota" (Dâncu 2000) [6] .Ezt az állapotot azonban hamarosan állandósította a szegénység: a tévénézés és a rádióhallgatás az átlagos romániai számára egyben a szórakozás legfőbb tevékenysége.

1. táblázat. A romániai közönség médiafogyasztói gyakorisága, százalékban

Médium

Naponta

Hetente többször

Havonta többször

Havonta egyszer vagy ritkábban

Soha

Tévé

74,4

13,0

2,8

2,5

7,3

Rádió

59,2

18,7

5,5

5,0

11,5

Nyomtatott sajtó

19,5

27,3

13,5

15,5

24,2

N=2080, BOP [7] 2001 május, (P-0,95; +/-2.12%).

Az általános romániai média-kínálat kontextusában a magyar kisebbségi közönség médiával szembeni magatartása hasonló módon jellemezhető. Ugyanakkor a romániai magyar kisebbségi média jóval kevésbé bulváros, az újságírók szereptudatában kiemelt helye van az elit kultúra érvényesítésének, és a politikai diskurzusa egysíkúbb, a magyar elit viselkedését helyeslő, ritkán kritizáló (Magyari 2000).

2. A kolozsvári BBTE magyar diákjainak médiafogyasztási mintái

2.1. A vizsgálat módszertana és hipotézisei

Tanulmányunk empirikus alapja a "Civil Kurázsi" [8] elnevezésű kérdőíves [9] kutatás-sorozat negyedik - 2001. november 23. és 30. között lekérdezett - része.  Összesen 382 diákot kérdeztünk meg. Az így szerzett statisztikai adatokat mélyinterjúkkal [10] és egy fókuszcsoportos interjúval egészítettük ki, abból a célból, hogy feltárjuk a médiafogyasztás motivációs és szelekciós rendszerét, valamint hogy a statisztikai adatokat "puha" adatokkal egészítsük ki.

2.2. A vizsgálat legfontosabb eredményei

A mindennapok világában az egyéneknek ahhoz, hogy eligazodjanak a társadalmi térben és társadalmi szükségleteiket kellőképpen kielégítsék, ismeretekre van szükségük. A szükséges információk egy részét az egyének szocializációjuk során, vagyis az áthagyományoztatás révén asszimilálják. Kultúrájuk részeként megtanulják azokat a tipizált tudásformákat, amelyek az életvilágukban recepttudásokként működnek és a közösségek napi rutinját vezérlik, és amelyek nemcsak érthetővé teszik a világot, hanem a társadalmi cselekvésekben is nélkülözhetetlenek (Berger-Luckman 1984). Azonban a változó körülmények között a kultúra nem képes naprakész, aktuális információkkal szolgálni. Ezért megnő a folyamatos tájékozódás és informáltság jelentősége (Angelusz 1995). A folyamat mechanizmusában a tömegkommunikációs eszközöknek kiemelt jelentőségük van. A hír- és médiafogyasztás ugyanakkor az egyéneknek a környező világról alkotott elképzeléseit, világképeit is jelentősen befolyásolja. Az ismeretek meghatározzák a politikai részvétel szintjét is, s kihatnak azokra a folyamatokra és praxisokra, amelyekkel az egyének különféle érdekeiket tudatosítják és érvényesítik (vö. Hennessy 1968).

A gyerekek és a fiatal generációk számára a hír- és médiafogyasztás, valamint a szerzett információk közös megbeszélése kiemelt jelentőségű (Atkin 1978, Gollin-Anderson 1980, Drew-Reeves 1980), mert magas fokú mobilitásuk következtében folyamatosan több információra van szükségük az új helyzetekben való eligazodáshoz. A média jelentős hatást gyakorol a fiatal generációk viselkedésére (Garramone-Atkins 1986), ezért véleményünk szerint a kisebbségi helyzetben levő egyetemi hallgatók médiafogyasztási mintáinak a vizsgálata fontos lehet, annál is inkább, mert ezek kapcsolatban vannak a politikai és közéleti viselkedésükkel (lásd még Pásztor 2002; Péter 2002).

A kolozsvári BBTE [11] magyar diákjainak [12] médiafogyasztási mintáit két további szempontból is fontos és érdekes megvizsgálni. Egyrészt azért, mert kisebbségi csoporthoz tartoznak, és közösségük potenciális vélemény-formáló elitjének tagjai lehetnek, másrészt pedig azért, mert annak a korosztálynak a tagjai, amelynek a médiahasználatát meghatározó szocializációja többnyire 1989 után ment végbe.

A vizsgálatba bevont magyar nemzetiségű egyetemisták viszonylag homogén csoportot alkotnak; 65,7 százalékuk nő, átlagéletkoruk 21,6 év, családi állapotukat tekintve 95 százalékuk nőtlen/hajadon, további két-két százalékuk házas, illetve partnerével él. A megkérdezett hallgatók közel fele (43,7 százalék) a középosztályból, feltehetően "fehérgalléros", vagyis értelmiségi munkát végző családból származik, 85 százalékuk városi.

Ami a tartós fogyasztási javakat illeti, a diákok 83 százalékának van rádiókészüléke, 40,5 százalékuknak van saját számítógépe vagy számítógéphez való rendszeres hozzáférése, 50,4 százalékuknak saját színes van tévéje, vagy ahhoz rendszeresen hozzáfér. A vizsgált populáció 65 százaléka rendszeresen (naponta vagy hetente többször) internezik vagy e-mailezik, összesen 36,6 százalékuk rendelkezik mobiltelefonnal.

A diákok 6,6 százaléka esik ki a médiafogyasztásból (tévé, kábel, rádió, internet) a javakkal való ellátottság hiánya miatt. A javakkal való ellátottságot nagymértékben befolyásolja a kolozsvári lakhely és a rendelkezésre álló pénzösszeg. A diákok 14,2 százaléka kollégiumban lakik, valamint 22 százalékuk a tulajdonossal (házinéni, házibácsi) lakik egy fedél alatt, az ő esetükben az anyai javakkal való ellátottság alacsonyabb. A lakásviszonyok meghatározhatják a médiafogyasztást, hiszen különböző szálláshelyeken különbözhetnek például a tévézés vagy rádiózás lehetőségei.

Az átlagos egyetemi hallgató havonta átlagban 1.625.000 lejből (56 Euro) gazdálkodik, legtöbben, mintegy 37,5 százalékuk havi 1.000.001-1.500.000 lej (35-52 Euro) közötti összegből élnek. 16,6 százalékuk 1.000.000 lej (35 Euro) alatti összegből gazdálkodik, az ő esetükben e javakkal való ellátottság alacsonyabb, ők inkább kollégiumban laknak, ahol nagyobb mértékben hiányzik a televízió, valamint a számítógép.

A diákok esetében a leggyakoribb szabadidős tevékenység a "barátokkal együtt lenni" (92,1 % nagyon  gyakran és gyakran), valamint az olvasás-zenehallgatás (90,0 %), a kirándulás és utazás (57,6 %), a szórakozóhelyre, kocsmába járás (56,1 %), a számítógépezés és az internetezés (55,8 %), valamint tévénézés (41,2 %). Lényegében a diákokra a szabadidős tevékenységek két típusa jellemző: a "magas kultúra" fogyasztás: az inkább színházba, szimfonikus koncertre, moziba járás, illetve a barátokkal való időtöltés valamint a "tömegkultúra" fogyasztás: flörtölés, tévézés, internetezés és "kocsmázás". Mivel a diákok csoportja egy viszonylag homogén csoportot alkot, médiafogyasztási szokásaik is hasonlóak.

A diákok körében a legnépszerűbb a Pro TV [13] (43,6 százalékuk naponta vagy hetente többször nézi, vagy tájékozódik belőle), illetve a helyi (kolozsvári) kereskedelmi URH rádióadók valamelyike által közvetített BBC híradó (12,1 százalékuk naponta vagy hetente többször hallgatja). Ezeket követi a Duna TV 33,5 százalékkal, majd a román közszolgálati TVR1 (25,4 %) és az Antena1 kereskedelmi csatorna (24,1 %). Az előző évekhez képest jelentősen megnőtt azok aránya, akik rendszeresen interneteznek (59,5 százalék, szemben a tavaly mért 14 százalékkal), illetve az internetet hírforrásként is kezelik.

A diákok médiafogyasztási szokásai eltérnek a tanulmány elején leírt romániai összlakosság esetében megfigyelhető trendektől a médiatípusok rangsorát tekintve: 50,5 százalékuk naponta vagy heti több alkalommal néz tévét, 30,6 százalékuk olvas újságot és 26,2 százalékuk hallgat rádiót. Ezzel szemben országosan a televízió vezeti a rangsort, ezt követi a rádió, majd a nyomtatott sajtó. A diákok számára a nyomtatott sajtónak nagyobb jelentősége van. Habár összességében kevésbé élnek a médiával, mint a népesség egésze, magas a tájékozódási igényük, 82,7 százalékuk érdeklődik a politikai és közéleti hírek iránt.

Az időbeli változást elemezve megfigyelhető, hogy míg a román nyelven sugárzó médiumok fogyasztása az utóbbi két évben többnyire azonos maradt, addig a magyar nyelvű médiumoké, ezeken belül is különösen a tévé nézettsége jelentősen növekedett.

2. táblázat. A magyar nyelven sugárzó médiumok nézettsége (naponta vagy hetente többször) százalékban

Médium

1999 dec.

2000 nov.

2001 nov.

Duna TV

23,5

19,8

33,5

MTV2

14,9

-

25,1

Román Rádió magyar adása

5,6

11,8

11,5

Kossuth rádió

11,2

7,2

8,4

N-741, 1999 december (P-0,95/ +/-3%); N-406  2000 november, (P-0,95 +/-4,2%); N-382,  2001 november  (P-0,95 +/-4,5%)

A diákok többségükben a magyar többségű régiókból származnak, így magyarul tudnak a legjobban, emiatt feltehetően a fogyasztott műsorok nyelve (preferáltan a magyar) kiemelt fontosságú, a sugárzott műsor nyelve a médiaszelekciót jelentősen meghatározza (más szempontok mellett).

"...persze, nagyon fontos az, hogy milyen nyelvű. A magyar adókat itt nagyon hiányolom. Én szatmári vagyok, ott öt magyar adó van, amikor megérkeztem és láttam, hogy semmi magyar adó nincs, hiányérzetem volt. Inkább aszerint választok műsort vagy tévéadót, hogy milyen nyelven van. A Duna tévén a híradót soha nem hagyom ki, az MTV2-n többnyire ugyanazt mutatják, de azt is meg szoktam nézni." [14] (N.A., lány)

3. táblázat. A médiafogyasztás nyelve, százalékban

Nyelv

 

Egyik sem

33,8

Kizárólag vagy főként magyar

10,6

Kizárólag vagy főként román

7,1

Mindkettő körülbelül azonos arányban

48,5

N-382,  2001 november  (P-0,95 +/-4,5%)

Megfigyelhető, hogy a vizsgált népesség jelentős hányadának (48,5%) médiafogyasztása kétnyelvű, ez viszont az erdélyi kisebbségi helyzetből adódik, ugyanakkor jelentős azoknak az aránya is, akik kizárólag magyar nyelvű médiát fogyasztanak (10,6%), vélhetőleg azért, mert nem ismerik kellőképpen a román nyelvet.

A főkomponens-elemzés [15] segítségével is kimutatható, hogy a diákok esetében a nyelvhasználat az egyik fontos szelekciós szempont, az informálódás, illetve a szórakozás igénye mellett.

4. táblázat.  A diákok által követett csoportképző médiumok

Főkomponensek

Itemek

Faktorsúlyok

Tévék

(34,0 %) [16]  

ProTV

0,782

Antena1

0,794

TV Romania 1

0,585

Duna TV

0,762

Prima

0,775

MTV2

0,717

Magyar médiumok

(14,4 %)

Román Rádió magyar adása

0,766

Kossuth Rádió

0,657

Krónika

0,728

Szabadság

0,712

Hírműsorok

(7,0 %)

Román kereskedelmi rádió hírműsorai

0,614

CNN

0,643

OTV

0,764

Internet

(6,4 %)

Internet

0,866

N-382,  2001 november  (P-0,95 +/-4,5%)

A diákok médiafogyasztása négy főkomponens mentén különül el: a média-típus, a magyar nyelvű médiumok, valamint a szabadidőtöltés és információ-szerzés mentén. Egyrészt láthatóan elkülönülnek a legnépszerűbb tévék, a magyar nyelvű médiumok, valamint a hírműsorok. Az internet külön faktort képez, a diákok 59,5 százaléka naponta vagy hetente többször internetezik, 8,4 százalékuk pedig ugyanekkora gyakorisággal olvassa a Transindexet. [17]

5. táblázat. A különböző médiumok rendszeres fogyasztása, százalékban (naponta vagy hetente többször)

Médiumok

 

Újság

5,5

Rádió

7,1

Rádió + újság

3,1

Tv

22,5

Tv + újság

12,0

TV + rádió

6,0

Tv + rádió + újság

9,9

Egyik sem

33,8

Összesen

100,0

N-382,  2001 November  (P-0,95 +/-4,5%)

Bár a rádió a legelterjedtebb eszköz (a diákok 82,2 százalékának van rádiókészüléke), mégis a televíziós műsorokat nézik a legtöbben - akárcsak a felnőtt összlakosság többsége (1. táblázat). A diákok 50,5 százaléka minden nap vagy heti több alkalommal néz tévét, 30,6 százalékuk olvas újságot, 26,2 százalékuk hallgat rendszeresen rádiót. A 5. táblázat azt illusztrálja, hogy a diákok médiafogyasztása monocentrikus: alacsony azoknak az aránya, akik egyszerre több médiaterméket fogyasztanak.A megkérdezett diákoknak csupán 9,9 százaléka néz párhuzamosan tévét, hallgat rádiót, és olvassa a nyomtatott sajtót. Más szavakkal: akik tévéznek, azok többnyire sem újságot nem olvasnak, sem rádiót nem hallgatnak. Mindez fordítva is igaz - inkább azok rádióznak vagy olvasnak újságot, akiknek nincs tévéjük vagy rendszeres tévé-hozzáférésük.

A diákok médiafogyasztása rendszerint más az állandó lakhelyükön és más a kolozsvári tartózkodási helyükön. A két különböző színhely egyben magát a médiafogyasztás mintáját is meghatározza: a két színhely más mintákat implikál. A származási családban a diák mintegy rácsatlakozik az ott érvényes médiafogyasztási mintára, amit (az ott töltött idő rövidsége miatt) nem képes (de nem is kíván) lényegesen alakítani. "Otthon" konformálódik a származási család médiafogyasztó szokásaikhoz: más szavakkal azokat a műsorokat nézi és hallgatja, amelyeket a többség, vagyis családjának többi tagja követ.

"Hogyha hazamegyek, folyton csak tévézek. Itt nem." (Sz.J., lány)

"Nekünk mindig van otthon műsorfüzet, édesanyám rendszeresen veszi, s akkor este leülünk s végignézzük, hogy na, mi az, amit meg lehet nézni. Szabadságot is azért olvasok, mert az van otthon, édesanyám mindig azt veszi. Nálunk ő a főnök, nála van a távirányító, többnyire tőle függ, hogy mit néz a család" (B.A.M., lány)

Ezzel szemben a kolozsvári lakhelyen a médiafogyasztási mintát a diák a többiekkel közösen (a lakótársaival) alakítja ki; a konszenzusos műsorválasztás fontos elem, hiszen a médiafogyasztás közös szabadidős tevékenység.

"Inkább filmet szoktam nézni, többnyire mindegy, hogy hol. Inkább közösen tévézünk, de meg tudunk egyezni, nem szoktunk emiatt veszekedni. Volt olyan, hogy lakótársam hazajött és mondta, hogy nem tudom, milyen jó műsor van valamilyen adón, és akkor na jó, gyere nézzük." (M.N., fiú)

 A kétféle színtér médiafogyasztási mintái között azonban van kapcsolat: az "otthon" szocializált és időszakosan "működtetett" mintát a diákok a kolozsvári lakhelyükön is megpróbálják alkalmazni. A ténylegesen követett médiafogyasztási mintákat azonban a kolozsvári lehetőségek (tévével, rádióval való rendelkezés és hozzáférési lehetőség) határozzák meg. Az otthoni és a kolozsvári minta éppen ezért nem azonos: ez utóbbi az "otthoni"-nak csupán egy adaptált változata. 

"Amikor Kolozsvárra feljöttem, nagyon hiányzott minden, amit otthon megszoktam. Nem volt tévé, nem volt rádió, nem tudtam, mit kezdjek magammal. Rádiót vettem magamnak, az nagyon jó, tévé nélkül megszoktam, habár azt is szeretnék venni magamnak, hogyha pénzem lesz rá." (P.L., fiú)

Másik lényeges következtetésünk - mint már jeleztük -, hogy a médiafogyasztási mintát az anyagi lehetőségek, a szórakozási szándék mellett, a médiaüzenetek nyelve is jelentősen meghatározza. A többségében magyar lakosság által lakott régiókból [18] származó diákok számára a fogyasztott műsorok nyelve kiemelt fontosságú.

"Én szenvedélyes rádióhallgató vagyok, bárhova megyek, utazom, akkor is mindig rádiót hallgatok. Amikor feljöttem Kolozsvárra, akkor is minden rádiót végighallgattam, hogy lássuk, mi van. Vagy először is, hogy van-e valamilyen magyar rádió és az milyen. Aztán rájöttem, hogy sajnos, magyar rádióadó nincs, csak egyik másik adón egy-két óra hetente." (N.A., lány)

"A Kossuth rádiót szívesen hallgatnám, bele is szoktam néha hallgatni, egy gond van vele. Nagyon nehezen lehet fogni, olyan, mint a kommunizmusban volt. Néha egészen jól megy, aztán egyszer csak elkezd sercegni, elmegy a hullám, nem hallszik semmi. Azért nem hallgatom többet, mert nem jó a minősége. Emlékszem, gyerekkoromban édesapám mindig szaladt egyik szobából a másikba a rádióval, mert nem lehetett mindenhol fogni. Viszont ennek ellenére, hogyha tehetem, hallgatom, úgy gondolom, hogy nagyon jó, egészen más mint az itteni rádióadók" (D.B., fiú)

Az általunk vizsgált alapsokaság nemcsak két irányból van kitéve médiaüzeneteknek, hanem azokat rendszeresen fogyasztja is: egyaránt követik a Romániából és a Magyarországról származó (és vételezhető) tévéműsorokat, tehát mintájuk kétirányú.

"Többnyire magyar újságot olvasok, meg rádiót hallgatok, viszont annyit siratják a magyarságot meg mindent, hogy néha már unom. Amikor látom, s elolvasom a címet, hogy már megint erről írnak, akkor jó, menjünk tovább. Rádiót emiatt gyakran román rádiót hallgatok, amikor nem tetszik a magyar. Újságot mindig csak magyar újságot olvasok, Szabadságot, néha megveszem a Krónikát. Tévét inkább azt nézem, ahol jó a műsor, ahol tetszik, a Dunát nem nézem, mert unalmas, inkább öregeknek való, csak a híreket szoktam a Dunán megnézni." (I.J., lány)

A diákok médiafogyasztási mintái technikai lehetőségeik szerint (média-forráshoz való hozzáférési lehetőség - tévé, rádió, újság, vagy internet) időszakosak és szituatívak, amik évenként változnak. Aszerint, hogy a hozzáférés lehetősége adott-e, vagy sem, ugyanaz a diák egyik évben "kemény" médiafogyasztó, következő évben nem az.

"Én a Krónikát szoktam olvasni rendszeresen. Nyolcan vagyunk a lakásban, megrendeltük, úgy mindenki azt olvassa. Tévénk viszont nincs, rádió kettő, az sétál egyik szobából a másikba annak függvényében, hogy inkább hol vagyunk többen. Én keveset szoktam rádiózni, inkább csak újságot olvasok, tévét csak akkor szoktam nézni, hogyha haza megyek, ott viszont nagyon sokat." (N.I., lány)

"A lánynak volt tévéje, akivel laktam. Hogy mit nézünk, hát mindent. Amikor kedvünk van, leülünk a tévé elé és nézzük. Nekem nincs olyan, hogy na most ez tetszik, és akkor ezt mindig megnézem. Hogyha van időm és kedvem, akkor mindent. Amikor kedvem van tévézni, akkor leülök és megkeresek valami jót, volt olyan, hogy a filmet a közepétől néztem, mert megtetszett, de nem szoktam előre tudni, hogy milyen műsor van. Tehát nincs ilyen, hogy kedvenc tévém, mindent megnézek. Amikor nem volt tévénk, akkor egyáltalán nem néztünk, de akkor is mindenképpen megpróbáltam figyelemmel követni, hogy mi történik. Inkább újságot olvastam, és barátaimmal beszélgettem." (Sz.J., lány)

3.  Összegzés

A diákok médiafogyasztása eltér a romániai összlakosság esetében megfigyelhető trendektől. Habár összességében véve a diákok kevesebb médiaterméket fogyasztanak, mint romániai országos átlagban a népesség egésze, mégis magasabb a közügyekre vonatkozó tájékozódási igényük, valamint esetükben a nyomtatott sajtónak kiemelt a jelentősége.

A vizsgált diákok médiafogyasztásának egyik legfontosabb jellemzője a kétnyelvűség, viszont jelentős azoknak az aránya is, akik inkább magyar nyelvű médiát fogyasztanak; vélhetőleg azért, mert magyar többségű régiókból származva kevésbé ismerik a román nyelvet.

A kolozsvári magyar - a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen tanulmányaikat végző - diákok médiafogyasztási mintáira vonatkozóan a következő általános jellegű következtetéseket fogalmazhatjuk meg: lakhelyfüggő, különböző a származási család lakhelye és a kolozsvári lakhely között, kétirányú, vagyis egyaránt követik a Romániából és a Magyarországról származó tévéműsorokat, kétnyelvű, azaz egyaránt követi a magyar és a román nyelvű médiumokat, időszakos és szituatív vagyis a technikai dotáltságtól függő.

Irodalom

A BBTE Rektorátusának Hivatalos Nyilvántartása, 2001/2002 akadémiai évre vonatkozóan (2001). Kolozsvár: BBTE

Angelusz R. (1995) A kommunikáló társadalom . Budapest: Ferenczy.

Atkin, Ch. (1978) Broadcast News Programming and the Child Audience. Journal of Broadcasting no. 22. 47-61.

Berger , P. L. & Luckmann, Th. (1984) A valóság társadalmi felépítése: Tudásszociológiai értekezés.  In: Hernádi M. (szerk.) A fenomenológia a társadalomtudományban. Budapest: Gondolat, 321-350.

Dâncu, V. (2000) Ţara telespectatorilor fericiţi (A boldog nézők országa). Bucuresti: Meridiane

Drew, D. & Reeves, B. (1980) Children and the News. Journalism Quaterly, no. 12. 45-54.

Garramone, G.M. & Atkin, Ch.K. (1986) Mass Communication and Political Socialization: Specifying the Effects. Public Opinion Quaterly. Vol. 5, issue 1, Spring, 1986, 76-86.

Gollin, A. & Anderson, Th. (1980) America’s Children and the Mass Media. New York: Newspapers Advertising Bureau.

Hennessy , B. C. (1968) Public Opinion. Belmont: Duxbury Press.

Kligman, G. (1998) The Politics of Duplicity. Controlling Reproduction in Ceausescu’s Romania. University of California Press.

Magyari, T. (2000) A romániai magyar média. Médiakutató. 2000 ősz., 95-107.

Marino, A. (1996) Politică şi cultură. Pentru o nouă cultură politică (Politika és kultúra. Egy új politikai kultúra irányába). Iaşi: Polirom.

Mungiu-Pippidi, A. (2002) Politica după comunism (Politika a kommunizmus után). Bucureşti: Humanitas.

Pásztor, Gy. (2002) A kolozsvári BBTE diákjainak politikai kultúrája és adaptált politikai cselekvési mintái. Kolozsvár: Sapientia Fűzetek (Megjelenés előtt).

Pavel, D. (1998) Leviatanul bizantin (A bizánci Leviatán). Iaşi: Polirom.

Péter, L. (2000) Civil Kurázsi - Egyetemisták és civil társadalom Kolozsváron. In: Somai J. (szerk.) A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben. Kolozsvár: Alapítvány az Erdélyi Magyar Szervezetekért. 109-115.

Péter , L. (2002) Az Aranykorszak örökösei? A politikai szellem fenomenológiája. Szociológiai tanulmány a romániai átmenetről a kolozsvári BBTE diákjainak politikai kultúrája kapcsán (Megjelenés előtt).[1] A rendszerváltást követően a sajtóban megjelent címek közül válogatva: "Polgárok! Román testvérek! Győztünk! A Zsarnok megbukott! A hatalom a nép kezében van", Libertatea, 1989. december 22, 1. szám, "A Szabadság Karácsonya", Romániai Magyar Szó, 1989. december 23, "Elérkezett a szabadság", Hargita Népe, 1989. december 23.

[2] A romániai kereskedelmi URH-rádiózás 1993 nyarán indult be a nagyvárosokban, egyszerre a BBC World Service román nyelvű híradásaival.

[3] A főbb romániai tévécsatornák nézettsége: Ráta - TVR1 6,1%, PROTV 9,3%, Antena1 7,1%, Acasa 4,2%, Prima 3,6% Share - TVR1 15,6%, PROTV 24%, Antena1 18,4%, Acasa 10,8%, Prima 8,8% Más 22,4% forrás: TNS/CSOP, 2002 Január 1 - Május 14.

[4] Romániai CNA (az Audiovizuális Tanács, a magyarországi ORTT megfelelője) rendelkezései szerint nem lehet kábeltévé vállalkozást működtetni legalább napi három órás önálló, helyben szerkesztett műsor nélkül. Kolozsváron az NCN a legjelentősebb helyi tévécsatorna.

[5] A "kétórás indoktrináció" kifejezés a román közszolgálati televízió napi 20 és 22 óra közötti kommunista politikai nevelés szerepét betöltő adásaira vonatkozik: félórás híradót, propagandisztikus dokumentumfilmet és játékfilmet sugároztak a Román Kommunista Párt szerepéről, amit az éjszakai híradó zárt. A kulturális jellegű (ezek közül a kínai kulturális forradalom által ihletett "Megéneklünk Románia" című proletkultista folklórfesztivál volt a legfontosabb) vagy a földműveseknek szánt műsorok is Ceauşescu, és a kommunista párt szerepéről és küldetéséről szóltak. Mindezt a homogenizáció és az ún. "új ember" (értsd kommunista ember) kialakítása érdekében.

[6] A tévénézés, mint tevékenység egyben a boldogság (és gazdagság) egyik vélt forrásává vált. Az 1999-2001 között heti rendszerességgel megszervezett és nagy nyereményeket felkínáló "bingó" szerencsejátékok televíziós, interaktív közvetítése is ehhez jelentősen hozzájárult. A Prima TV kivételével mindenik televíziónak volt saját "bingó"-játéka.

[7] BOP: A "Barométernek" nevezett közvélemény és szociológiai kutatás-sorozat (románul Barometrul de Opinie Publica - BOP) Romániában nyolc éve, 1994-ben indult, a Nyílt Társadalom Alapítvány (Soros Alapítvány) anyagi támogatásával..

[8] Lásd Péter (2000).

[9] A kérdőív öt, egymáshoz szervesen illeszkedő kérdésblokkból állt. Az első rész az identifikációs kérdésekből, a szocio-kulturális háttérre vonatkozó a diákok szociális helyzetére utaló kérdésekből áll. A második rész a médiafogyasztási szokásokat, illetve a különböző információforrások szerepét és intenzitását méri, valamint a politikai, közéleti hírekkel, hírforrásokkal szembeni attitűdöket. A harmadik rész a választásokkal, a várható politikai részvétel intenzitásával, a preferenciákkal, elvárásokkal foglalkozik. Ez a részben szerepelnek a politikai kultúrára és a politikai aktivitásra, és a jövőképre vonatkozó kérdések. A negyedik rész a diákszervezetekkel szembeni magatartást és elvárásokat, illetve az ötödik a szabadidős tevékenységeket méri. Kötött kvótás mintát használtunk. A kvóták: a fakultás, szak, évfolyam, nem. A minta esetében a kiszámított hibaküszöb +/- 4,5 százalék (P = 0,95).

[10] A mélyinterjúkat (összesen 11-et) 2002 áprilisában készítettük. A mélyinterjúk során a következő dimenziókra helyeztük a hangsúlyt: 1. közéletre való figyelés, 2. információforrások, 3. szelekciós mechanizmusok, 4. motivációk.

[11] Az egyetem 1872-ben alakult. 1879-ben a Ferenc József Tudományegyetem nevet kapta.1919-ben Erdély Romániával való egyesülésének következményeként Szegedre költözött, és a kolozsvári egyetem jogutódjaként működött. Kolozsváron új egyetem kezdte el működését, az Universitatea Română a Daciei Superioare, amely 1927-ben az Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj nevet vette fel. Az 1940-es határmódosulás után a "magyar egyetem" - a Ferenc József jogutódja - visszaköltözött Kolozsvárra, a román nyelvű Universitatea Regele Ferdninánd pedig Szebenbe és Temesvárra. 1944-ben a magyar egyetem helyben maradásáról született döntés, és elkezdődtek az egyeztetések a román egyetem visszatéréséről. Megalakult a magyar nyelvű Bolyai Tudományegyetem és a román nyelvű Babeş Tudományegyetem, a két intézmény 1959-ben Babeş-Bolyai Tudományegyetem néven egyesült, és ezt a nevet viselte az 1980-as évek közepéig, amióta a hivatalos okiratok úgy hivatkoznak rá, mint Universitatea din Cluj. Az 1989-es rendszerváltás után tért vissza hivatalosan is a Babeş-Bolyai névhez.

[12] A BBTE multikulturális egyetem 20 fakultásán román, magyar és német nyelven folyik szakoktatás. Összesen 25 921 diák tanul itt, ebből magyar nyelven 4435. Az egyetemnek összesen 5 148 magyar nemzetiségű diákja van, ugyanis 17 fakultáson folyik a magyar nyelvű szakoktatás (a Görög Katolikus Teológia Fakultáson, az Ortodox Teológia Fakultáson valamint az Európa Tanulmányok Fakultáson nincsen magyar tagozat). Lásd még a BBTE Rektorátusának Hivatalos Nyilvántartását (2001).

[13] Románia legnépszerűbb tévécsatornája 1995 december elsején kezdte el szórását, s ezzel alternatívát nyújtott az addig monopolhelyzetben lévő állami közszolgálati TVR1-el szemben. Az Antena 1 szintén kereskedelmi tévécsatorna, amely a jelenlegi kormánykörökhöz áll közel.

[14] A példaanyagokat a mélyinterjúkból valamint a fókuszcsoportos interjúból idézzük.

[15] A főkomponens-elemzés azt mutatja meg, hogy milyen belső kapcsolatok vannak az elemzésbe bevont változók (ebben az esetben a hallgatott és nézett adások) között. A változók közötti kapcsolódásokból rajzolódnak ki a főkomponensek.

[16] A százalékok azt jelzik, hogy az adott faktor az összvariancia hány százalékát tartalmazza.

[17] www.transindex.ro, erdélyi közéleti internetes napilap. Olyan vitafórumokat is tartalmaz, amelyek a diákközéletet is érintik.

[18] Székelyföld, amit Kovászna (Háromszék), Hargita és Maros megye képez. A BBTE-n tanuló diákok valamivel több mint fele ezekből a megyékből származik.